VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CREATIVE PARTNERS S.R.O. PRO ZÁKAZNÍKY NA ELEKTRONICKÉ TRŽNICI MAAME

1. DEFINICE A VÝKLAD

1.1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek mají následující výrazy psané s velkým počátečním písmenem níže uvedený význam:

a) „ Platforma MAAME“ znamená webové stránky http://www.maame.cz, na kterých je umístěna elektronická tržnice provozovaná Zprostředkovatelem;

b) „ Objednávka“ znamená Zákazníkem objednané Produkty prostřednictvím Platformy MAAME;

c) „ VOP“ jsou tyto všeobecné obchodní podmínky pro Zákazníky na elektronické tržnici MAAME, které jsou závazné pro Zprostředkovatele, Prodejce a Zákazníky;

d) „ Prodejce“ je společné označení pro Výrobce a Výhradního zástupce;

e) „ Produkt“ znamená zboží nebo výrobek nabízený Prodejcem na Platformě MAAME;

f) „Strany“ jsou smluvní strany kupní smlouvy uzavřené mezi Prodejcem a Zákazníkem, případně Zprostředkovatelem, je-li to výslovně uvedeno;

g) „ Výhradní zástupce“ je osoba, která je výhradním zástupcem Výrobce na Platformě MAAME;

h) „ Výrobce“ je osoba, která je tvůrcem a původním autorem Produktu;

i) „ Zákazník“ je osoba, která si objednala Produkt na Platformě MAAME, resp. objednání tohoto Produktu zamýšlí; a

j) „ Zprostředkovatel“ znamená společnost Creative Partners s.r.o., se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 014 01 581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 205989.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („ Občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti Stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „ kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodejcem a jinou fyzickou osobou (dále jen „ Zákazník“) prostřednictvím Platformy MAAME (dále jen „Zprostředkovatel“).

2.2. Platforma MAAME je provozována na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.maame.cz.

2.3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

2.4. Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit Produkty na Platformě MAAME, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání Produktů v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2.5. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2.6. Znění VOP může Zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

3. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace Zákazníka provedené na Platformě MAAME může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět objednávání Produktů (dále jen „Zákaznický účet“).

3.2. Při registraci na Platformě MAAME a při objednávání Produktů je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Zákaznickém účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v Zákaznickém účtu a při objednávání Produktů jsou Zprostředkovatelem považovány za správné.

3.3. Přístup k Zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Zákaznického účtu.

3.4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání Zákaznického účtu třetím osobám.

3.5. Zákazník bere na vědomí, že Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Zprostředkovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Veškerá prezentace Produktů umístěná ve Platformě MAAME je informativního charakteru a Prodejce není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Produktu. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Platforma MAAME obsahuje informace o Produktech, a to včetně uvedení cen jednotlivých Produktů, informace jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny Produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

4.3. Platforma MAAME obsahuje také informace o nákladech spojených s platbou, s balením a dodáním Produktů. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Produktů uvedené na platformě MAAME platí pouze v případech, kdy je doručováno v rámci území České republiky.

4.4. Pro objednání Produktu vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní Platformy MAAME. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1. objednávaném Produktu (objednávané Produkty „vloží“ Zákazník do elektronického nákupního košíku),

4.4.2. způsobu úhrady kupní ceny Produktu, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Produktu; a

4.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním Produktu a platbou (dále společně jen jako „ objednávka“).

4.5. Údaje uvedené v objednávce jsou Zprostředkovatelem považovány za správné. Zprostředkovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v Zákaznickém účtu či v objednávce (dále jen „ elektronická adresa Zákazníka“).

4.6. Kupní smlouva mezi Prodejcem a Zákazníkem vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), jež je Zprostředkovatelem zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka.

5. CENA PRODUKTU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu Produktů a případné náklady spojené s dodáním Produktů dle kupní smlouvy Zákazník hradí ve prospěch Zprostředkovatele, který následně zajistí úhradu ceny Produktů Prodejci, a to následujícími způsoby:

5.1.1. v hotovosti na adrese Bubenská 1477/1, 170 00, Praha 7;

5.1.2. v hotovosti na výdejních místech uloženky (viz http://www.ulozenka.cz);

5.1.3. bezhotovostně platební kartou na adrese Bubenská 1477/1, 170 00, Praha 7;

5.1.4. bezhotovostně platební kartou online prostřednictvím služby PayU;

5.1.5. bezhotovostně online prostřednictvím služby PayU / bankovního tlačítka.

5.2. Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit Zprostředkovateli také náklady spojené s balením a dodáním Produktů ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Produktů.

5.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Produktu. V případě bezhotovostní platby je zaplacení kupní ceny (okamžik připsaní částky odpovídající kupní ceně na účet zprostředkovatele) podmínkou pro odeslání Produktu nebo jeho předání ve výdejním skladu Zprostředkovatele.

5.4. Případné slevy z ceny Produktů poskytnuté Prodejcem Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

5.5. Zprostředkovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví Zprostředkovatel Zákazníkovi po uhrazení ceny Produktu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka. V každé faktuře bude jasně identifikován Prodejce, typ a množství Produktu a informace, zda je Prodejce plátcem daně z přidané hodnoty. Zákazník dále obdrží fakturu od Zprostředkovatele za náklady spojené s dopravou a zajištěním platby.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce Produktu, který byl upraven podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce Produktů, které podléhají rychlé zkáze, jakož i Produktů, které byly po dodání nenávratně smíseny s jiným Produktem, od kupní smlouvy o dodávce Produktů v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů je není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Produktu, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů Produktů nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Produktu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Zprostředkovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může Zákazník zasílat mimo jiné na adresu provozovny Zprostředkovatele či na adresu elektronické pošty Zprostředkovatele.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Produkty musejí být Zprostředkovateli vráceny do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, nese Zákazník náklady spojené s navrácením Produktu Zprostředkovateli, a to i v tom případě, kdy Produkt nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 VOP vrátí Zprostředkovatel peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je Zprostředkovatel od Zákazníka přijal. Zprostředkovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem již při vrácení Produktu Zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, Zprostředkovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Produkty vrátí.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na Produktech je Zprostředkovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny ve prospěch Prodejce.

6.6. Do doby převzetí Produktu Zákazníkem je Zprostředkovatel oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Zprostředkovatel Zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem.

6.7. Je-li společně s Produktem poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Zprostředkovatelem a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu s Produktem Zprostředkovateli vrátit i poskytnutý dárek.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li Zprostředkovatel podle kupní smlouvy povinen dodat Produkt na místo určené Zákazníkem v objednávce, je Zákazník povinen převzít Produkt při dodání.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Produkty doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Produktu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí Produktu od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů Produktu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 , § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

8.2. Prodejce odpovídá Zákazníkovi, že Produkt při převzetí nemá vady. Zejména Prodejce odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník Produkt převzal :

8.2.1. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodejce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Produktu a na základě reklamy jím prováděné,

8.2.2. se Produkt hodí k účelu, který pro jeho použití Prodejce uvádí nebo ke kterému se Produkt tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. Produkt odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. je Produkt v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

8.2.5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u Produktů prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u použitých Produktů na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Produkt měl při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy Produktu.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Produkt byl vadný již při převzetí.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Prodejce na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných Produktů, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodejce obdržel od Zákazníka reklamované Produkty. Reklamace se neuplatňují u Zprostředkovatele, Zprostředkovatel se však zavazuje poskytnout Zákazníkovi součinnost při uplatňování reklamace u Prodejce.

8.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodejce za vady může upravit reklamační řád.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Zákazník nabývá vlastnictví k Produktu zaplacením celé kupní ceny.

9.2. Prodejce není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e ) Občanského zákoníku.

9.3. Prodejci jsou oprávněni k prodeji svých Produktů na platformě MAAME na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.4. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen jako „ osobní údaje“).

10.3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Zprostředkovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze zprostředkování kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodejcem a pro účely vedení Zákaznického účtu. Nezvolí-li Zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Zprostředkovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém Zákaznickém účtu, při objednávce provedené na Platformě MAAME) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Zprostředkovatele o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů Zákazníka může Zprostředkovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě Prodejců a osob dopravujících Produkty nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu Zákazníka předávány třetím osobám .

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se Zákazník domníval, že Zprostředkovatel, Prodejce nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1. požádat o vysvětlení,

10.8.2. požadovat, aby Zprostředkovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Zprostředkovatel povinen tuto informaci předat. Zprostředkovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících s Produkty, službami nebo podnikem Zprostředkovatele na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu Zákazníka.

11.2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Platformě MAAME možné provést a závazky Zprostředkovatele a Prodejce z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Zákazníkovi může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Zákaznickém účtu či uvedenou v Objednávce.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Zprostředkovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Kontaktní údaje Zprostředkovatele: adresa pro doručování [MAAME, Bubenská 1477/1, Praha 7, 170 00], adresa elektronické pošty trziste@maame.cz

13.5. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem odeslání objednávky.